Balada o Eve | 2008

Balada o Eve | 2008

Hra je výnimočná svojím dramaturgickým, réžijným, hereckým ako aj scénickým stvárnením.
Miešajú sa tu prvky psychologicko- realistického herectva s magickým realizmom,
doplnený živou hudbou.

Žánrovo sme sa rozhodli túto klasickú slovenskú drámu realizovať ako baladu,
a to po formálnej ako aj po obsahovej stránke.
Nepodčiarkuje sa len silný konflikt Evy s dvoma mužmi,
ale našou snahou je upriamiť pozornosť na prítomný konflikt materinských citov
oboch matiek v tejto hre. Evy, ako matky dvoch synov mužských postáv a svokry - Ondrejovej matky.
Práve to sa nám zdá silným motívom.
Obe matky bojujúce o šťastie svojich detí sú leitmotívom našej "balady o Eve".

V diele sme sa snažili zachovať folklórne prvky no v značne štylizovanej podobe.

Motto: " Niet na svete lásky nad lásku materskú.."

Premiera: 12.- 13. december 2008, CMD �emberovce

Na mot�vy hry Ivana Stodolu "Ba?ova �ena"

/baladick� dr�ma/

R��ia: Edo �ebian

Hudba: Juraj Baj�s
�prava: Pe?o Mesz�ro�, Edo �ebian
Dramaturgia: Pe?o a Ria Mesz�ro�ov�

Eva: Ria Mesz�ro�ov�
Matka: T�na Miskovicov� a.h.
Ondrej: Pe?o Mesz�ro� alt. Roman Hatala a.h.
Mi�o: Pe?o Benia?ik a.h. alt. Pe?o Mesz�ro�


Husle: Be�ta Selkov� alt. Tom�� Pri�tiak
Kontrabas: Juraj Baj�s

Technick� podpora predstavenia:
Pe?o Holba, Edo �ebian, Martin Hro�ovsk�

D?�ka predstavenia: 55 min

Nap�sali o predstaven�:

"Pri sledovan� inscen�cie Balada o�Eve som si intenz�vne uvedomovala, �e sa st�vam svedkom toho, ?o akoby pri doteraj��ch interpret�ci�ch Ba?ovej �eny ost�valo v�zabudnut�, neo�iven�, prehliadan�. Mo�no to bolo aj t�m, �e t�to dramatikova hra d�vala do s�vislosti v�lu?ne s expresionizmom, teda preexponovanou emocionalitou. Nazd�vam sa, �e je to hra, ktor� s�znie predov�etk�m s pointilizmom, citov�m, pocitov�m. Krajina, v ktorej sa Stodolove postavy pohybuj�, je pochm�rna, ?a�iv�, tajomn�. Akoby ich vn�tro pripom�nalo impresionistick� krajinu pred b�rkou, ktor� vyvr�ti v�etko z�kore?ov a zanech� po sebe sp��?. U Stodolu je to horsk� krajina. Pre re�is�ra E. �ebiana sa t�to skuto?nos? podp�sala � aj v?aka �prave � pod intenz�vne pre��vanie vo vn�tri post�v. Navonok s� m�lovravn� alebo menej hovoria ako u Stodolu. St�vaj� sa nevyspytate?n�mi ako b�rkov� �ivly. To v�etko sp�ja inscen�ciu s baladou alebo presnej�ie s baladickos?ou naturizmu. M�lovravnos? podporuje skratkovitos?, hutnos? v�poved�. T�m ost�va aj napriek posunu k balade v�razn� dramatick� nerv, ktor� vy�ivuje nap�tie inscen�cie. Hereck� v�kony s� vyrovnan�. Vz�cne d�sledne sa buduj� vz?ahy medzi postavami. Najpozoruhodnej�� v�kon podala T�?a Miskovicov� ako hos? v postave matky. Farba hlasu, schopnos? vybudova? aj na malom priestor zlom, premenu v myslen� a c�ten� si zasluhuj� pozornos?.

Re�is�r premyslene pracoval s hudobnou zlo�kou. V�ber n�strojov � husle a kontrabas akoby e�te umoc?ovali z�pas l�sky a ob�v, strachu zo straty. Aj v�tvarn� zlo�ka v metaforickej rovine vypovedala, alebo napovedala osudy post�v (strom- ?lovek, svetlo �tma). S�boru zo �emberoviec sa podarilo �odklia?� zo Stodolovej hry baladick� rozmer, vybudova? v�pove? aktu�lnu, kontaktov� a�?o je d�le�it� aj dramatick�."

Bo�ena ?ahojov�


Ocenenia:
V�?az okresnej prehliadky HRONFEST v Koz�rovciach
Cena za kolekt�vny hereck� v�kon na festivale HRONFEST v Koz�rovciach
Cena za pozoruhodn� a talentovan� v�kon na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom
Strieborn� medaila na festivale Pal�rikov� Rakov� v ?adci
Cena za najlep�� �ensk� hereck� v�kon Rii Mesz�ro�ovej na Pal�rikovej Rakovej v ?adci
Cena za dramaturgiu Petrovi Mesz�ro�ovi na Pal�rikovej Rakovej v ?adci
3.miesto na Krajskej prehliadke Divadeln� dni pod Slovenskou br�nou v Tlma?och
Cena za hudobn� zlo�ku k predstaveniu na krajskej prehliadke Divadeln� dni pod Slovenskou br�nou v Tlma?och
V�?az celo�t�tnej prehliadky divadeln�ch hier s dedinskou t�matikou v Trebi�ove
Cena za najlep�� �ensk� hereck� v�kon Rii Mesz�ro�ovej na festivale DHDT v Trebi�ove
Cena za najlep���mu�sk� hereck� v�kon Pe?ovi Mesz�ro�ovi na festivale DHDT v Trebi�ove
V�?az celo�t�tnej prehliadky divadeln�ch hier s kre?anskou t�matikou a hier s mor�lnym posolstvom Gorazdov Mo?enok
Cena za najlep�� �ensk� hereck� v�kon T�ni Mi�kovi?ovej na festivale Gorazdov Mo?enok
Cena za najlep�� �ensk� hereck� v�kon T�ni Mi�kovi?ovej na festivale Zuzany Kardelisovej v Kys�?i (Srbsko)
�?as? na festivale FEDIM�K 2009 v Tisovci
�?as? na festivale RegFest 2009 v Nov�ch Z�mkoch

Doposia? repr�z: 18