Druhá smrť Jany z Arcu | 2006

Druhá smrť Jany z Arcu | 2006

André Maurois vo svojich "Historie de la France" vydaných v Éditions Dominique Wapler u nás známe v českom preklade z vydavate?stva Lidové noviny na stranách 79. až 80. píše toto: "V očiach Angličanov a Burgunďanov bola Jana čarodejnicou a kacírkou. Vari by mohla, keby nemala diabla v tele, tak rýchlo zvíťaziť bez vojenskej sily? V Compiégne však bola zajatá, pretože brány mesta sa za ňou - pravdepodobne zradou, zavreli. Zajali ju Burgunďania grófa Luxemburského (23. mája 1430), a vydali ju Angličanom, ktorí ju vydali cirkevnému tribunálu. Aj keď bola odsúdená vopred, napriek tomu proces trval päť mesiacov. Pierrovi Cauchonovi, biskupovi z Beauvais, ktorý viedol výsluchy, pomáhali jeden viceinkvizítor, kanonici a opáti z Rouenu a dvanásť advokátov cirkevného súdu. Vo funkcii prísediacich pôsobil určitý počet univerzitných majstrov z Paríža. Mladé dievča v reťaziach usvedčovalo sedemdesiatpäť sudcov.... Kňazi aj laici, Angličania aj Francúzi, všetci sa zhodli, že Janu vydajú na hranicu. Je až príliš jasné, že ak si záujem štátu vyžadoval odsúdenie, bolo odsúdenie isté ešte pred začiatkom procesu. Nezaujatých sudcov by museli o dobrej vôli a vlastenectve Jany z Arcu presvedčiť jej obdivuhodné odpovede, ktoré z celého procesu vytvorili vznešený dokument. Nevzdelané dievča, ešte takmer dieťa, volilo také krásne a rýdze repliky, že aj tak zlovestný tribunál sa musel ocitnúť v rozpakoch. Napriek tomu však bola odsúdená a 30. mája 1431 na námestí Vieux-Marché v Rouene zaživa upálená. Mala 19 rokov"
Pätnásť rokov na to bola rehabilitovaná a nakoniec vyhlásená za svätú. Rozpoltenosť doby? Aký zmysel mala jej smrť? Koľko Ján z Arcu, Ježišov Kristov, Jánov Husov, Giordanov Brunov, Máhátmov Ghándiov, Martinov Lutherov Kingov, Jánov Palachov... ešte "upálime"?

Premi�ra 25.4.2006, DK Dru�ba Levice

Autor: Stefan Canev

/tragick� kom�dia/

Dramaturgia a r��ia: Edo �ebian

Osoby a obsadenie:
Jana: Ria Mesz�ro�ov�
Boh: Edo �ebian
Kat: Pe?o Mesz�ro�


Sc�nick� a kost�mov� v�tvarn�k: Eva Klin?okov� a.h.
Grafick� spolupr�ca: Martina Budayov�
Technick� zlo�ka: Marek Halabuk

V inscen�cii bola pou�it� skladba Samuela Barbera "Agnus Dei"

Ocenenia:

V�?az Nitrianskeho kraja v�kateg�rii ?inohern�ho divadla

2. miesto na celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Divadeln� �urany

�?as? na medzin�rodnom festivale Sc�nick� �atva Martin

�?as? na festivale Divadeln� Chal�pka v�Brezne

�?as? na festivale Fedim�k v Tisovci

Individu�lna cena Mgr.art. Eve Klin?okovej za sc�nografiu na krajskej prehliadke

Individu�lna cena Edovi �ebianovi za hereck� v�kon v�postave Boh na krajskej prehliadke

Individu�lna cena Edovi �ebianovi za hereck� v�kon v�postave Boh na celoslovenskej prehliadke

Doposia? repr�z: 15