Záhrada bez zeme |2002

Záhrada bez zeme |2002

 Inscenácia vznikla podľa rovnomennej predlohy z pera ruskej autorky Ľudmily Razumovskej. Tá sa dostala do rúk tvorivej dvojici Mészároš - Šebian. Táto ju radikálnymi zásahmi upravili do dnešnej podoby. Okrem ideologických nánosov hra nič nestratila, ale naopak, získala na kompaktnosti, dramatickosti a zosilnela jej výpoveď. Dej hry sa odohráva možno v Rusku v nedefinovanom čase. Do domu vidiečana Kulikova, u ktorého už dlhší čas býva Anna so svojim otcom, prichádza jej staršia sestra O?ga, ktorá tu hľadá útočisko. Onedlho ju tu nachádza jej manžel Mark. Týmto príchodom sa "rozkrúti kolotoč"  vzťahov, ktoré vyústia až do tragického konca. Táto hra je o Oľginom hľadaní lásky, šťastia a pevnej pôdy pod nohami a zároveň o beznádeji dosiahnuť to. Jej životu chýba akýsi "zdravý základ", akýsi "pevný bod". Z jej snahy dosiahnuť harmóniu vo vzťahu s Markom nič neklíči, keďže "sadí" v záhrade bez zeme. Preto prijíma Markov spôsob boja a...

Premi�ra 4.3.2002

Autor: ?udmila Razumovsk�

/Dr�ma/

R��ia: Edo �ebian

�prava: Petr Mesz�ro�, Edo �ebian
Dramaturgia: Petr Mesz�ro�

Osoby a obsadenie:
O?ga: Ria Mesz�ro�ov�
Anna: Aneta Lipt�kov�
Mark: Petr Mesz�ro�


Sc�na: Edo �ebian
Kost�my: kol. CMD
Technick� zlo�ka: Sebo Stre?o
Pou�it� hudba:
Goran Bregovi?, Lord of the dance

D?�ka predstavenia: 60 min
Technick� po�iadavky:
Javisko � minim�lne 3 x 4 m, d?�ka predstavenia - 60 min, 10 reflektorov, jeden funk?n� ?ah, CD p?ehr�va?

Ocenenia:
Cena za r��iu na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena za sc�nografiu
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena za hereck� v�kon Rii Mesz�ro�ovej
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena za hereck� v�kon Anete Lipt�kovej
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena za hereck� v�kon Pe?ovi Mesz�ro�ovi
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Prv� miesto
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Laure�t celo�t�tneho Festivalu Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom
�?as? na celoslovenskej prehliadke Belopotock�ho Mikul��
�?as? na Sc�nickej �atve v Martine

Doposia? repr�z: 9